Download e-book for iPad: A Coptic Dictionary (Ancient Language Resources) by Walter E. Crum

By Walter E. Crum

ISBN-10: 159752333X

ISBN-13: 9781597523332

Essential for college students of the Coptic Language. issues have occurred when you consider that its liberate notwithstanding, that you should are looking to mix with a few more recent lexica. Very thorough, yet with a distinct alphabetical approach according to the consonant roots of the phrases.

Show description

Read or Download A Coptic Dictionary (Ancient Language Resources) PDF

Similar foreign language dictionaries & thesauruses books

Download PDF by James Joyce: Dubliners (Webster's French Thesaurus Edition)

This version is written in English. in spite of the fact that, there's a operating French glossary on the backside of every web page for the tougher English phrases highlighted within the textual content. there are various versions of Dubliners. This version will be important if you'd like

Download e-book for iPad: The Secret Sharer (Webster's Spanish Thesaurus Edition) by Joseph Conrad

This version is written in English. in spite of the fact that, there's a working Spanish word list on the backside of every web page for the tougher English phrases highlighted within the textual content. there are numerous versions of the key Sharer. This version will be worthy in case you wo

Elementary Korean by Ross King Ph.D., Jaehoon Yeon Ph.D. Ph.D. PDF

This can be a complete and certain introductory Korean textbook and language studying package deal. Korean is now the fifteenth hottest language taught at American universities. This re-creation of user-friendly Korean, the main complete and exact introductory Korean textbook on hand, deals starting newcomers of Korean every thing they should study the language successfully.

Additional info for A Coptic Dictionary (Ancient Language Resources)

Example text

Personal care. Cosmetics toothpaste toothbrush to brush one's teeth tandpasta (c) tandbørste (c) at børste tænder [′tanˌpasda] [′tanˌbœɒsdə] [at ′bœɒsdə ′tɛnɒ] razor shaving cream to shave (vi) barbermaskine (c) barbercreme (c) at barbere sig [bɑ′beɒ ma′ski:nə] [bɑ′beɒ ˌkʁɛ:m] [at bɑ′be:ɒ sɑj] soap shampoo sæbe (c) shampoo (c) [′sɛ:bə] [′ɕæ:mˌpu:] scissors nail file nail clippers tweezers saks (pl) neglefil (c) neglesaks (c) pincet (c) [sɑks] [′nɑjləˌfi:l] [′nɑjləˌsɑgs] [pin′sɛd] cosmetics face mask manicure to have a manicure pedicure kosmetik (c) maske (c) manicure (c) at få manicure fodpleje (c) [kɒsme′tik] [′maskə] [mani′ky:ʌ] [at fɔ: mani′ky:ʌ] [′foðˌplɑjə] make-up bag face powder powder compact blusher kosmetiktaske (c) pudder (n) pudderdåse (c) rouge (c) [kɒsme′tikˌtaskə] [′puðʌ] [′puðɒˌdɔ:sə] [′ʁu:ɕ] perfume (bottled) toilet water lotion cologne parfume (c) eau de toilette (n) lotion (c) eau de cologne (c) [pɑ′fy:mə] [e: di toa′lɛdə] [′lɔwɕən] [e: di ko′lɒunə] eyeshadow eyeliner mascara lipstick nail polish, enamel øjenskygge (pl) eyeliner (c) mascara (c) læbestift (c) neglelak (c) [′ɒjənˌsgygə] [′ɑ:jˌlɑjnʌ] [ma′sgɑ:ɑ] [′lɛ:bəˌsdefd] [′nɑjləˌlɑg] 54 T&P Books.

Trip. Travel tourism tourist trip, voyage adventure trip, journey turisme (c) turist (c) rejse (c) eventyr (n) rejse (c) [tu′ʁismə] [tu′ʁisd] [′ʁɑjsə] [′ɛ:vənˌtyɒ] [′ʁɑjsə] vacation to be on vacation rest ferie (c) at holde ferie afslapning (c) [′feɒjə] [at ′hɒlə ′feɒjə] [ɑu′slɑbneŋ] train by train airplane by airplane by car by ship tog (n) med toget fly (c) med fly med bil på skib [′tɔw] [mɛð ′tɔ:wəð] [fly:] [mɛð fly:] [mɛð bi:l] [pɔ ski:b] luggage suitcase, luggage luggage cart bagage (c) kuffert (c) bagagevogn (c) [ba′gæ:ɕə] [′kɔfɒd] [ba′gæ:ɕəˌvɒwn] passport visa ticket air ticket pas (n) visum (n) billet (c) flybillet (c) [pas] [′vi:sɔm] [bi′lɛd] [′fly:ˌbiləð] guidebook map area (rural ~) place, site rejsehåndbog (c) kort (n) egn (c) sted (n) [′ʁɑjsəˌhɒnbɔw] [kɒ:d] [ɑjn] [sdɛð] exotica exotic amazing group eksotisme (c) eksotisk forunderlig gruppe (c) [ɛgso′tismə] [ɛ′gso:tisk] [′fɒɔnɒli] [′gʁubə] T&P Books.

Ventesal (c) at sende af sted at sige farvel [tʁɑn′sid] [at ′vɛndə pɔ] [′vɛndəˌsæ:l] [at ′sɛnə a sdɛð] [at ′si:ə fɑ′vɛl] airplane air ticket airline airport supersonic fly (c) flybillet (c) luftfartsselskab (n) lufthavn (c) overlyds- [fly:] [′fly:ˌbiləð] [′lɔfdfɑds ′sɛlˌskæb] [′lɔfdˌhɑun] [′ɒwʌˌlyðs] captain crew pilot flight attendant navigator kaptajn (c) besætning (c) pilot (n) stewardesse (c) styrmand (c) [kɑb′tɑjn] [be′sɛdneŋ] [pi′lo:d] [sdjuɑ′dɛsə] [′sdyɒˌman] wings tail cockpit engine undercarriage turbine vinger (pl) hale (c) cockpit (n) motor (c) chassis (n) turbine (c) [′veŋʌ] [′hæ:lə] [′kɒkpid] [′mo:tʌ] [ɕa′si] [tuɒ′bi:nə] propeller black box control column fuel propel (c) sort boks (c) rat (n) brændstof (n) [pʁo′pəl] [′soɒdə ′bʌgs] [ʁɑd] [′bʁanˌsdɒf] safety card oxygen mask instruks (c) iltmaske (c) [en′sdʁuks] [′ildmaskə] 24.

Download PDF sample

A Coptic Dictionary (Ancient Language Resources) by Walter E. Crum


by Joseph
4.3

Rated 4.75 of 5 – based on 44 votes